BANATERRA - idna vamozna enciklopedija na Banáta -
[ glávnata starna ][ za proekta banaterra ][ ekipa][audio-video ][knigji ][ mestnusti ][ ličnusti ][ običáje i tradiciji ][ izložbi ][ kárti ][ kontákt ]

 
Etnográfija
 
 

Za náša jazić

Kaćé da ubáda, to za idin specijalist filolog ij dosta da te čuj da mu hurtuvaš neku menut, za da moži da ti ubádi či kakaj si i ud kade varviš (spumneti si za filma/operata “My Fair Lady”). I to ni treba da si gulem filolog, za da usetiš idin madžerin naprimer, bᚠi da ti hurtuva na rumansći... Sas jazicite ij taj, kaćétu i sas drugjijete sferi na naukata: tija sa katalogirani pu jásni kriteriji, za da moži po-lésnu da se rábuti sas tej. I taj kaćétu, aku bi se sretil sas neku živina u nivata, kača specijalist homa ja pugladeš, ji prečetéš krakatá, vidiš dali ima nokti, roga i t.d. i saglásnu nekolku ud tezi kriteriji ja katalogiraš, taj ij i sas jazicite: tija sa katalogirani na familiji. Naprimer, slavjánsćija jazić ij razdelén na tri gulemi grupi (viž i http://bg.wikipedia.org):
- Západin slavjánsći (tuka flezva češćija i slovášćija, soraba, polaba i polsćija);
- Južin slavjánsći (makedonsćija, balgarsćija, srabsćija, harvátsćija, slovensćija);
- Rusćija (ukrainsći, rusći, belorusći).
Ud tuka vidimi, či balgarsćija ij bližna rudbina sas srabsćija i harvátsćija i po-deléčna rudbina sas polsćija.
Za náša jazić za sigá ni šta da piša ud mojta minte, a za dáma hurtata na akademik Stojko Stojkov, kojtu gu ij izslédval i si ij publikuval rezulátite u dvete monumentálni knigji:????????? ?????, ?????, 1967, 490 starni i ????????? ?? ????????? ?????, ?????, 1968, 325 starni. I dvete knigji sa izlezali u izdátelstvotu na Balgarskata akademija na naućite, i tuj dusvedočva, či sa mlogu serijozni. Išta da ubáda sámu, či náša jazić sa gu izslédvali, napreć Stojko Stojkov i drugjije dváma puznáti profesore: Cirbus Géza i akademik Ljubomir Miletič, pa i za tej smi bli pá balgare... U svazka sas Milietič ij jáku interesnu tuj, či makár i da ij rudén u dnéšna Makedonija, to i makedoncete gu prepuznávat za “???????? ???????”! Viž http://mk.wikipedia.org. Pu kaćétu se vidi, nekuja nešta, kujatu sa istensći, ni možat da se zakrijat niti ud náj-strášnata politika...
(Spured nekuja izslédvanjéta, to i krašovenete izgladva či sa bli pá ud nášte, ama lel tija barži sa se pretupili, a sigá káj či sa čisti harváte. Lel sa bli dubávili homa sled Revolucija i pašaporte hartvátsći...).

* * *
Etu kako duma akademik Stojko Stojkov, filolog, za náša dialekt:

-Banátsćija govor, ali govora na banátsćite balgare, ij dialekt na balgarete nasélini u oblasta Banát.[...]
-Tozi govor se ij uddelil dosta udkole ud obštubalgarskata jazična teritorija – kulu krája na XVII-ja vek i počnivanjétu na XVIII-ja vek – iij náj-stárija napalnu zapázin balgarsći dialekt udvan predelite na Balgárija. Zarad tuj, pu négu možat da se právat studiji za sastujánjitu na balgarskata leksika ud krája na XVII-ja vek.[...]
-Banátsćija govor se ij razvil vreme na po-više ud dvá veka udkasnat ud obštunárudnija balgarsći jazić i ne tarpel nitikako vlijánji ud starna na balgarsćija knižovin jazić, kojtu se ij formiral prez parvata pulvina na XIX-ja vek, zaštotu banátsćite balgare ni sa imáli nitikakvi vrazći sas Balgárija, taj napreć Uslubudénjitu kaćétu i sled tuj. [...]
-Banátsćija govor néma nitikako vlijánji niti ud starna na čarkovnija slavánsći i rusćija jazić. Katoličáne ud XVI-ja vek, banátsćite balgare ni sa se služili ud čarkovni slavjánsći knigji i ni sa bli u kontákt sas čarkovnuslavjánsćija jazić. Tija ni sa imáli nitikakvi vrazći sas Rusija niti napreć i niti sled presélvanjétu. Kača austroungársći podanici tija sa bli učéni u rusofobstvu.[...]
-Ama banátsćija govor ne mogal da se zapázi napalnu originálin, ne ustánal nizasegnat ud čuždi vlijánija. Négvite nusitele, banátsćite balgare, sa nauklunéni ud čuždu jazičnu naselénji (rumance, ungárce, sarbi, nemce i dr.), s kujatu sa puddarželi i puddaržet tesni ekonomičesći i kulturni vrazći, naučevali sa čuždi jazici i dnés sate tija znájat pu idin-dvá čuždi jazika – rumansći, ungársći i málku nemsći, mlogjije ud tej i srabsći. Satu tuj ij ukázalu silnu vlijánji na rečnikova sastáv na tejna govor.
-Usobenu silnu vlijánji varhu banátsćija govor ij pukázal srabsku-harvátsćija jazić. Dalgji gudini – čeć du ‘70-te gudini na XIX-ja vek – duhovnici i učitele na banátsćite balgare sa bli harváte, kujatu za nuždite na čarkvata i za elementárnotu učenji sa si služili s “ilirsćija” jazić, to jest sas usobin sarbo-harvátsći knižovin jazić, uputrebuvan u harvátsćite manastire.
-Prez drugata pulvina na XIX-ja vek banátsćite balgare si sazdávat sobstvena sámustujátelna pismenust i si razvivat knižninata. Za tezi célve tija si izdigat tejna govor du knižovin jazić i gu ubugatevat leksikálnu. Zarad tuj, u tejna govor sa se pujavili i dosta mlogjie novi hurti, ubrazuvani pu različni náčine. Pu karákter i pu funkciji, toj mlogu si preliče sas balgarsćija knižovin jazić.
-Prez négvotu više ud dvá veka samustujátelnu saštestvuvanji, napalnu udkasnat ud obštubalgarsćija jazić, banátsćija govor ij razvil u négva fonetičin sastáv, u gramátikata i u rečnika nekuja usobenosti, kujatu sa karakterni sámu za négu.
Banátsćija govor, nizavisimu či ud dvá veka ij bil napalnu udkasnat ud obštubalgarsćija jazić, ud izpitvanite prudalžitelni silni čuždi vlijánija i ud sravnitelnu manenija broj na négvite nusitele – sámu kulu 15.000 duši, i to razprasnati pu nekolku dosta udalečéni idno ud drugu selá –ij izdaržál na sate probvanjéta za asimilácija i se ij zapázil dubre. Toj pukázva hubavata sila na nárudnata hurta, kujatu se prutivi na asimilácijata kugátu nusitelete imat budnu narodnu saznánji.
-Izobštu pu razvivanji i karakteristici, banátsćija govor mlogu se različeva ud sate drugjijete balgarsći dialekte i tuj mu dáva dustátačni usnovi toj da badi izučén napalnu i ud sate vazmožni starni.
I nadálja, Stojko Stojkov ij sabrál 9.386 náši hurti u idin rečnić. Négvata konkluzija ij slédnata: ud tezi hurti 1.793 sa čuždi (21%), katu garsćite hurti sa 1% , tursći hurti sa 3%, rumansći hurti sa 6%, srabsku-harvátsći hurti sa 4%, madžersći sa 3%, nemsći sa 3%, meždunarodna leksika 1% i s niupredelén proizhod 1%. Ustánalite procente sa obšti balgarsći hurti, kujatu sa napalnu idnákvi pu fonetika, gramátika i semántika s balgarsćija, kaćétu i dialektizmi, kujatu pu forma ali značénji za blizći du knižovnite hurti, ama ni sa idnákvi s tej.
* * *
Tezi sa bli nekolku fragmente. Ama ni treba da zabrávimi, či Stojko Stojkov, makár i da ij právil tezi izslédvanjéta vreme na više ud 12 gudini – ud 1953 g. du 1966 g. – to ud tugázi sa menali dosta gudini, jazika se ij ubugatil (i vájda málku uštarbil tuk-tám), naukata ij naprednala, taj či moži da se “kupáj” nadálja...

Sam nameril i u Internet idna státija na Stojko Stojkov, pa vu kána da ja prečetéti i vija na http://knigite.abv.bg. Za uguda tuka sámu idna izvádka: “??????? ?? ?????????? ???????, ??? ?????????? ?????, ????????? ????? ???????. ?? ????? ?????, ???? ? ???????, ????? ? ??????????? ?? ?????? ?? ??? ???? ? ???????? ?? ? ???????? ??????? ?? ?????????? ???? ???? ??????????? ?????????? ? ??? ????? ??????????. ?? ????? ?????, ??? ? ????????? ???????, ?? ????? ?? ??????? ????? ?? ?? ??????? ????????, ?. ?. ?? ?? ??????? ?? ???????, ????????????? ??????????? ????. ?? ????? ?????, ??? ??????? ???? ??????? ????????? ?????????????? ???? ?? ????? ????? ?????? ????? ?? ??????????? ??????????”.
 
 

Balgare ali palćene?

Na mlogjie ud nášte hora vida či ne ij još jásnu, dali smi balgare ali palćene? Mlogjije tima dumat, či lel nija smi palćene. I aku me pita nekuj ud nášte hora na barži, či kakaj sam, samija ás za riča, vájda, či sam palćenin. No aku me pita neku čužd čeleć, či kakaj sam, sas sigurnust za riča, či sam balgarin. Zaštotu znája, či palćenska nácija ne imálu i niti za ja ima. Néma niti kakaj báj u tuj, da se zvém megju námu palćene, durdi ni se mislimi za nekakva si uddelna, specijálna nácija. Zaštotu nija, makár i da se zvémi megju námu palćene, smi balgare, smi tál ud balgarsćija nárud, i ništu drugu. Kaćé moži da se dusvedoči tuj neštu? Mlogu lésnu, sas pumuštta na jazika. Tuj u paruv red. Zaštotu, aku májćinija jazić ti ij balgarsćija, možiš li da dumaš, či si ud druga nácija? Hájdati da ji zamimi puléku, na red. Da počnimi sas tuj, kujétu ij náj-blizu du námu, tuj kujétu seku čeleć ji nosi sas négu, makár kade da hodi pu sveta, makár kade da se mesti: telotu. Jáku mačnu za zami čeleka na zájam hurti za telotu i za négvite části ud drugji jazić. Taj ij i sas hurtite svazani sas roda/rudbinata, sas sekudenjšnija zanaját i t.d. Sigá, či ud kade varvat tezi hurti u balgarsćija jazić, tuj véć ij druga rabota, i tá ij mlogu interesna; za ubáda sámu idin primer, kojtu mi ij dušal sigá napámeć: u sanskrit radikále -jiv, zlamenuva bᚠžuvžuvot; i aku se zadalbučimi málku u indijskata filosofija, hurtata jivan zlamenuva na sanskrit “neštu žuvu, ama kujétu ni jé saznátelnu za tuj neštu” – tojest bᚠnášta hurta živinaživinče! Káj, či ni možimi da pávimi i tažka filosofija na náša jazić... No, za da ni prekázvam mlogu, sam ugudil po-dole nekolku hurti svazani sas čeleka i négvotu telu, kača primer, či bᚠsmi balgare: parvata hurta ij na náša banátsći-balgarsćija jazić; drugata ij na balgarsći jazić, tréćata na rumansći jazić, čitvartata na anglušći jazić i petata na srabsći jazić; aku já neštu sam usukal, mola da me pupráviti.
Mlogjije ud nášte hurti si preličet jáku sas srabsćite, no ás sam štel da pukáža či teze hurti, kujatu sam gji napisal i kujatu sa mlogu gávni za seku čeleć, sa istu kaćétu i balgarsćite, biz niti kakva rázlika. Tazi ij blá igrata! Na srabsći, mlogjije ud tezi hurti gji ima, nekuja sa dosta bližni, no nekuja gji néma. A tuka ij hurtata za slavjánsćija fond na hurtite, fond kojtu ij dosta gulem. Za da badi po-pudpalin spisaka, sam ugudil i srabsćite hurti. Sas čarvénu sa unezi, kujatu ni si preličet s nášte.
Kako mu različáva ud sarbitu i mu dubližva du balgarete? Pa lel u paruv red gramatikálnite formi, i tija ni sa málku. Etu idin primer: svaršánjitu na hurtite sas –ve za idnosričnite saštestvitelni imená ud mažći rod – duhvepupovededvekuljove kaćétu i členuvanjétu na saštestvitelnite imená: žuvotačarkvataukotustárata i t.d.

I da vu ubáda idna tájna, kujatu cigurnu ja znájti: zarad tuj, či parvite nášte duhovnici sa bli harváte, bᚠi tugázi, kugátu nekuja hurta jáku si preliče sas srabskata, i bijmi rékali, či smi ja zali ud sarbitu, tá sas sigurnust ij flezala prez harvátsćija (i málku vájda ud slovensćija) jazić! I da ni zabrávimi, či u náša jazić ima i takvizi hurti, kujatu sami smi si gji naprávili, kaćétu naprimer predhurtapučélnica i t.d.
 
telu/telo – ???? – trup – body – telo

snaga – ????? – corp – trunk – [na srabsći snaga zlamenuva sila, putera]
čeleć – ????? – om – man – čovek
maž – ??? – bărbat – man – muž
žina – ???? – femeie – woman – žena
májća – ????? – mam㠖 mother – majka
baštá – ???? – tat㠖 father – [na srabsći bašta zlamenuva gradina]
dedu – ????/???? – bunic – grand father – ded
bába – ???? – babă/bunic㠖 grand mother – baba
mlád– ???? – tânăr – young man – mlad
stár – ???? – bătrân – old man – star
dite – ???? – copil – child – dete
monče – ????? – băiat – boy – [momče, momčad]
momak – ????? – tânăr – young boy – momak
mumiče – ?????? – fetiţ㠖 girl – [ni sam nameril srabska hurta]
muma – ???? – tânăr㠖 young girl – moma
kokal/kokalici – ?????/?????? – os/oase – bone/bones –[kost]
koža – ???? – piele – skin – koža
kosam – ????? – păr – hair – [kosa zaćika, no ima i kosmat]
glava – ????? – cap – head – glava
teme – ???? – creştetul capului – top of the head – teme
čélu– ???? – frunte – forehead – čelo
lici – ???? – faţă, obraz – face – lice
brada – ????? – bărbie – chin – brada
nos – ??? – nas – nose – nos
uko/oči – ???/??? – ochi – eye – oko
zenica – ?????? – pupil㠖 pupil – zenica
klipáč – ?????? – pleoap㠖 eyelash – [kapak]
saldza – ????? – lacrim㠖 tear – [suza]
uho/uši– ???/??? – ureche/urechi – ear/ears – uho
ustni – ????? – buze – lips – usna
ustá – ???? – gur㠖 mouth – usta
jazić– ???? – limb㠖 tooth – jezik
zab – ??? - dinte – teeth – [zub]
slinka – ?????? – salivă/scuipat – spit – [sline/pljuvačka]
spolj – ????? – muci – mucus – [sline]
mustáci – ?????? – mustaţ㠖 moustache – [brk, brkovi]
brada – ????? – barb㠖 beard – brada
garlu – ????? – gât/beregat㠖 throat – grlo
gardi – ????? – piept/sân – breasts – grudi
rebro – ????? – coast㠖 rib – rebro
rámu – ???? – umăr – shoulder – rame
grebnják – ??????? – coloana vertebral㠖 spinal column –[kičma]
raka – ???? – mână/braţ – arm/hand – ruka
lákać– ????? – cot – elbow – lakat
ćitka – ????? – palm㠖 hand – [zglob, članak]
dlán – ???? – palm㠖 hand – dlan
prast – ????? – deget – finger – prst
nokać – ????? – unghie – nail – nokat
šija – ??? – grumaz – neck – šija
vrát – ???? – gât – neck – vrat
garb – ???? – spinare/spate – spine – [grbača]
krast– ????? – mijloc/regiune lombar㠖 back –[ledža]
kurém – ????? – burt㠖 abdomen – [trbuh]
krák – ???? – picior – leg – [noga]
bedro – ????? – coapsă/şold – hip – bedro
kulenu – ?????? – genunchi – knee – koleno
stapálu – ??????? – talpa piciorului – toe – stopalo
kokalče – ??????? – glezn㠖 heel – [članak]
dupe – ???? – poponeţ/posterior – seat, bottom – dupe
mozak – ????? – creier/măduv㠖 brain – mozak
krav – ???? – sânge – blood – krv
žila – ???? – vas de sânge – blood vessel – žila
sarci– ????? – inim㠖 heart – srce
bel drob – ??? ???? – plămân – lugs – [pluča]
čarin drob – ????? ???? – ficat – liver – [jetra]
bubreć – ?????? – rinichi – kidney – bubreg
dalák – ????? – splin㠖 spleen – [slezina]
stumák – ?????? – stomac – stomach – stomak
čarvu – ????? – intestin – intestines – crevo
 
Kako vidimi ud tuka: parvu, či balgarsćite hurti sa istu kača nášte hurti, sámu či lel tija pišat s kirilica; drugu, či aku za hurtuvami s balgarin, homa za se razberémi. Ama sas rumanec ali anglušin, á ja! Za ričéti vájda, či ni sam ugudil hurtata ćika, či lel na balgarsći ni jé taj, a ij ????. Išta da ubáda, či u idin balgarsći rečnić [????????? ???????? ??????, ???, ?????, 1993] sam nameril i tazi hurta, upisana bᚠtaj, ????, a ubjasnénjitu ij tuj, či ij idna ustarela hurta, kujatu se uputrebuva za “dalgu snopče niustrigana kusa na ustrigana glava”. Taj či, izgladva, uklučinu ćika ij balgarska hurta...

Interesnu ij i tuj, či idna hurta moži da ima po-više značénjita. Hurtata glava naprimer ja uputrebuvami i nija, istu kaćétu i balgarete, u po-više smisale: glava kača část na telotu, blo to na čeleć ali na márva; glava kača hitrust [toj ima glava, tojest ij pámetin, hitar, inteligentin]; glava ričémi i kugátu hurtuvami za márva naprimer [Imam sto glavi krávi] i t.d. Istu taj ij i sas hurtata sarci, kujatu ja uputrebuvami i u smisalete na duša, [čeleć biz sarci, tojest mlogu hargjev], još u smisala na centar [u sarcito na sélutu], tugázi u smisala na kurážija [sarcát čeleć, tojest kurážin, nastojin] kaćétu i u različni izraze: na gládnu sarciimam kámak na sarcito i t.d. Istu tezi izraze gji uputrebuvat i balgarete, i to ij taj sas mlogjije drugjije hurti.
 
Ud kade znájmi nija, či smi balgare? Idin ud glávnite dokumente, kojtu upisva nášta istorija, ij taj-zvánata Historia Domus – Historia Parochiae Oppidi O-Bessenyo, in Diocesi Czanadiensi, Comitatu Torontalensi – kujatu se pázi u paraćijata ud Stár Bišnov. Sam ja videl i ás “ud blizu” i bᚠsam ja dražál na dvá pate u racite. U parvija del se ubážde, či smi ud “balgarsćija nárud”, i “spured tradicijata na po-stárite hora” bišnovcete se vlečat ud katoličánsćite selá ud pukraj Dunava: Nikopol, Svištov, Belene i Trančovica a u drugjija del se upisva istorijata na paraćijata i na sélutu Stár Bišnov, ud négvotu usnuvávanji (1738 g.) pa du 1857 g. Spured Karol Telbizov, tazi istorija ij idin kolektivin trud, prepisan i sistematiziran prez 1820 g. ud Pável Rádovič, kojtu pu proizhod ij ud Slovákija. No spured gusp. Vasilčin Jáni, parok u náštu sélu, istorijata ij napisana náj-verujátnu ud paroka Aloisius Milášič (1822 – 1865), kojtu ij bil náj-dalgju vreme parok u Bišnov (43 gudini). Toj ij prebrál sate dáti napisani ud parokvete ud napreć négu i gji ij sabrál u tazi kniga.

Prez 1742 g. ij imálu idno prebrujávanji na stanovnicite ud Stár Bišnov i spured néj, stanovnicite sa bli na broj 1689 duši (“secundam conscriptum ex anno 1742 in o-Bessenyo erant universim 1689 animae”). Spisaka na familijite ij bil uvidén posle i u Historia Domus. Pu imenáta na stanovnicite na Stár Bišnov ud unuj vreme lésnu možimi da vidimi, či tija máj sate sa balgarsći imená. Za žálust, za sigá némam pud raka idna kopija na Historia Domus, pa zarad tuj za dáma tuke spisaka, taj kaćétu se namerva toj u knigata na Ljubomir Miletič, Izsledvanja za balgarite v Sedmigradsko i Banat kaćétu i u Kalindáre za 2000 g. na gusp. Jáni Vasilčin:
Babuškov Dragomir, Dobra, Vasil, Stánka, Néda
Babljov Stánka
Bánčov Ráda
Bobinčin Mirčo, Moma
Bobjov Roman, Ráda
Bobojčov Nikola, Roza, Petko, Cona
Brátanov Mihál, Cáca, Néda, Todor, Tonko, Stána
Brátilov Nenko
Bujánov Matija
Bustilov Nedelko, Stána
Bunjov Peno
Burov Stoján, Néda
Černobobin Penko, Katarina
Čobánin
Čokánjov Ráško, Dono, Bona
Čuljákov Stoján, Gjena, Rádka, Stána
Čupiljov Néda
Dečov Lázar, Ráda
Dermendžov Stánko, Stojána, Váco, Ráda
Dimitrov Lukáš
Dimov-Tátov Stána, Dobra
Dobrov Velčo, Gjura
Dojčov Dobre, Velika
Donov Todora
Dugandžijov Genjo, Marija, Drágan, Ivána
Duljov Stoján
Dupcov Dimitar, Martin
Flamandiov Petar, Dupca, Velika
Fránjov Márko, Cona, Stoján, Dobra, Klára
Gágov Nikola, Agáta
Gerdov Nikola, Dragoja
Gergjov Filip, Hristina
Grebenárov Iván, Marija
Guránov
Hlebanov
Jončov Iván, Stanika [mažku ime!], Stána
Ilijov Rášo, Dečo, Lucija, Katarina
Ivánov Pétar
Kalapišov Dobre, Bera, Simon, Verka
Karadžov Ilija
Kerčov Rádko, Ráda
Kárstjov Geno, Pena
Kástin Stánčo, Katarina
Kojov Georgi, Frána, Bogdan, Pétra
Kukurov Iván, kasil, Stána
Kukalánov Dimo, Ivána
Kustantinov
Kukov Stuján, Pétra
Kumánov Mihail, Stoján, Pétra, Dobra
Lažánčov Dečo, Néda
Likánov Stoján, Pétra
Madžárov Bogdan, Tyera, Lucina
Manušov Iván, Draguša
Márkov Sáva
Marinov Sláv, Néda, Stána
Mirčov Stánčo, Volka, Genjo, Marina
Miškinov Iván, Pétra, Néda
Momkov Dragino, Dragoja.
Mrávljov Iván
Nečov Nikola, Márga
Nedeljov Georgi, Katerina, Dobre, Néda
Nedov Stánjo, Cona, Karstjo, Stána, Jánčo
Netkov Mihail, Todora
Nikolov Angel, Néda
Ninov Fránko, Katerina
Ovčer-Kojov Drágan, Stojána
Paraljov Dobre, Stánka
Parigrozdjov Geno, Dona, Kálčo
Petrov Genko, Velika
Pejov Iván, Ivána
Paulićán Dimitar, Petkána
Picov damian, Dobra, Stánika, Cona
Pirkov Drágan, Stojána
Puškov Baljo, Ivána
Radnovičin Stoján, Stána
Rádov Vasil, Kalina
Ráčov Dobre, Marija
Rájkov Nikola, Todora
Ribničán Nikola, Ilina
Romanov Roku, Néda, Rádko, Dojka
Russinov Iván, Pétar, Stánka
Sábljov Nikola, Marija
Spásov Márko, Dimitar, Katarina
Stánikov Francisk, Katarina, Laurencius, Marija
Stánkov Dimitar, Nikola, Gaja, Todora, Iván, Dobra
Sebastijánov Pétar, Velka
Šerbanov Parván, Pável, Ivána
Sigjelkov Stoján, Pétra
Sofranov Stuján, Silina
Stojkov Stánjo
Stojov Luka, Roza
Supurov Iván, Angelina
Tatrov Marinko, Cona
Tapanov Dimitar, Petkána
Ternkulov Sebastiján, Pétar, Ekaterina, Pétra
Terzija Nájden, Stána
Todorov Iván, Nájden, Katerina, Vláda
Tyurcsov [Ćurčov] Iván, Váco, Kalika
Uzunov Iván, Pena
Valkov Iván, Pena
Varbánov Iván, Dragoja
Vasilčin Stánčo, Rádko, Neno, Terza, Dobra
Vládov Matej, Stojko
Vlákov Todor, Marija.
Na krája na tozi spisak s imená ij zabelezanu, da ni se čudi čitátela, či u négu ni srešte imenáta na glávnite vodáče Budur i Velčov, zaštotu tija sa bli utišli da žuvejat u Vinga, a prez 1745 g. ud novu sa se varnali nadzać. Istu taj ij blo i sas familijite Ránkov i Telbis.
 
Aku puglademi po-gornija spisak za sapćásami, či mlogjije ud upisanite imená sa se raznéli: Bobinčin, Bujánov, Bustilov, Černobobin, Dimitrov, Dobrov, Kumánov, Lažánčov, Likánov, Parigrozdjov, Paulićán i taj nadája. Drugjije imená sa se umenali: Brátanov – Brátan, Čokánjov – Čokánj, Dupcov – Dupca, Hlámanjov – Mánjov, Guránov – Gurán, Hlebanov – Lebán, Kalapišov – Kalapiš, Kárstjov – Kásćov, Uzunov – Uzun, Šerbánov – Šerbán, Tatrov – Tátov, Ternkulov – Trankulov, Sofranov – Sofran. Nekuja imená sa ustánali kača prekárvanjéta; Burov – Burvite, Čuljákov – Čiljákvite, Dojčov – Dojćinite, Gágov – Gádžvite, Grebenárov – Grebenárvite, Jončov – Jončvite, Jonkov – Jonkulovite, Rádov – Rádnite, Rájkov – Rájkvite Marinov – Marinnite, Nečov – Néšvite, Netkov – Nétkvite, Nenov – Nénvite, Spásov – Spásvite, Stánkov – Stájvite, Ćurčov – Ćurčvite,.

No vájda se buniti, či zašto ni se namervat u tozi spisak sate familjni imená na stanovnicite ud Bišnov. Ud knigata na ráždenjétata i ud knigata na martavite (matricula defunctorum) se vidi, či u Bišnov, sled 1742 g. sa dvádeli novi familiji. Naprimer, prez 1743 g. sa zapisani familijite Topčov, Žigalov, Manzulov, Salmanov, Smokov, Sigetkov. U Historia domus namervami još idin spisak, tozi pać ud 1802 g. u kojtu, pu ázbučin red, sa napisani imenáta na sate glavi na familijite (patres familiae) ud Bišnov – izcelu 500, a zágjnu sas dicáta sa bli 4.176 duši. Parok ij bil tugázi Andrija Blažovski. Se vidi lésnu, či udvan nasélvanjétu ud 1738 g. ij imálu još idno nasélvanji. Ud tozi drugjija spisak dávam imenáta na unezi, kujatu ni se sreštet u parvija (pu knigata Katuličánsći Kalindár 2004 ud gusp. Vasilčin Ján):
Ángjelov
Áugustinov
Bártulov
Bogdanov
Ciljov
Dragjinčov
Dragodánov
Dragomirov
Dermešćov
Fránkov
Gánčov
Gasparov
Gergulov
Hajlemázov
Karlik
Kalnakov
Kálčov
Karabenčov
Karakov
Katarov
Lázarov
Lilin
Laskovič
Mánjov
Mlekov
Minjov
Monjov
Nájdinov
Nákov
Nalivánkov
Nastredinov
Patriškov
Pejkov
Párvanov
Rádulov
Radukov
Rátkov
Ronkov
Sálmanov
Stánin
Stojanov
Tárljov
Tatarljov
Telbis
Toškov
Topčov
Tuturilov
Viruzábov
Velčov
Žigalov
Živkov
I tuka sapćásvami, či mlogjije ud tezi familiji gji néma više, katu sa se izgubili: Dragodánov, Karlik, Laskovič, Nalivánkov, Natredinov, Rátkov, Stánin. Drugjije sa se umenali: Dragomirov – Dragomir, Fránkov – Fránkovič, Hajlemázov – Hajlemás, Párvanov – Párvan, Sálmanov – Sálman, Viruzábov – Viruzáb. I ima i takvizi, kujatu sa ustánali kača prekárvanjéta: Bogdanov – Bogdenovite, Gášparov – Gášparovite, Karakov – Karakvite, Rádukov – Radukvite, Toškov – Tošvite.

Dátata na lansirvanjétu: 9 oktober 2006 g.
Dátata na lansirvanjétu na domejna: 13 november 2006 g.


Copyright Š 2006- Proiectul Rastko Romania. All rights reserved.