BANATERRA - idna vamozna enciklopedija na Banáta -
[ glávnata starna ][ za proekta banaterra ][ ekipa][audio-video ][knigji ][ mestnusti ][ ličnusti ][ etnográfija ][ običáje i tradiciji ][ kárti ][ kontákt ]

 
Naivna piktura

Ja zvat Docka (Teodora) Salman, ij ud Bréšća i u slobudnotu vreme piši poeziji na palćensći i piktirva. Ne právila niti kakvi specijálni škuli za tuj neštu. Etu nekolku ud tejnite pikturi.
 
 


 
 


 
 

*  *  *
 
 

Kražok pu piktura u Stár Bišnov


 
 


 

 

Seku nedele, s počnivanji ud 14 saháte pa du 17 saháte posle pláden, u Kulturnata kašta ud Stár Bišnov, dicáta imat prelagata da učástvat u „Kražoka pu piktura za dicá i mladeži Vasarta“. Kražoka ij bil sazdádin prez juli 2006-ta gudina ud Jáni Vasilčin (johnvasilcin@yahoo.com).

Rudén na 23.09.1974 g., Jáni ij zavaršil Liceja pu izkustvu Ştefan Luchian ud Botoşani, a prez 2002 g. ij zavaršil i Fakulteta pu Arte Plastice Decorativeşi Design, sekcijata "artă murală" ud Universiteta pu izkustvu George Enescu ud Iaşi. Toj ij učástval na mlogije lični i kolektivni izložbi kaćétu i na različni Lágere pu hudožestvenu izkustvu. Prez 2003 gudina mu se ij javila prelegata da se zavarni u Stár Bišnov, kadetu žuvej zágjnu s négvata drugárća Mita Vasilčin. Tuka toj ij počnal da rábuti s dicáta ud Stár Bišnov, no se zanimáva i sas restaurácija na pikturata ud čarkvite. U Smikluš toj ij restauriral rumanskata pravoslávna čarkva (2003 g.) kaéćtu i garsku-katoličánskata čarkva (2005-2006 g.).

Na Kražoka pu piktura ud Stár Bišnov učástvat kulu 15-20 dicá, sas vazrast ud 5 du 14 gudini, no dvádet i po-vazrastni, kaćétu naprimer 30 gudišnija Péri Penkov i drugjije. Treba zabeleža, či Kražoka ij sponsoriziran ud S.C. Vasart s.r.l., firmata na Jáni Vasilčin: u paruv red, či toj si álduva vremeto biz da dubáve nitikakva pláća za tuj kujétu ji právi, a udvan tuj, toj ij kupuval ud négvite nosce i nužnite materijále (fárbi, čétći, plátnu, rámi i t.d.). Na pomušt mu dváde négvata drugárća Mita kaćétu i Luki Valkov, zaštotu, za da se naprávi idna izložba se rábuti i pu 10 saháte u nedelete.

Kražoka pu piktura ij pudpumognat i ud Kulturnata kašta ud Stár Bišnov, prez CJ Timiş, kojtu unazi gudina ij dál 2 miljone stári leja, a tazi gudina 5 miljone, kacetui ud starna na Obštinata Stár Bišnov.

Parvata izložba u Stár Bišnov se ij blá utorila s prelegata na „Dvete nédeli“ (15 august) 2006 g. Sa slédvali izložbite s prelegata na Festivála „Jáku Ronkov“ (2006 i 2007 g.), „Kolada 2006“, „Velikdenj 2007“ a sétnata izložba ij blá uredéna s prelegata na „Dene na Liceja ud Stár Bišnov“ – 24 máj 2007 g.

Udvan Kražoka, sas pumuštta na Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija, u Stár Bišnov ij bil organiziran i idin Láger pu hudožestvenu tvorčestvu (u Muzeja na balgarskotu malcinstvu) na kojtu sa učástvali 6 artiste-piktore, kujatu sa pukázali na dicáta kaćé da piktirvat. Pikturite sa bli pukázani u idna izložba, na kujatu ij učástval i kritika pu izkustvu ud Timišvár, prof. univ. Viorel Cosor. Drugata edicija na Lágera za se darži tazi gudina, megju 20-30 august, pá u Muzeja na Balgarskotu malcinstvu ud Stár Bišnov. Tozi pac za pumogni i Kulturnata kašta (prez CJT), kujatu ubicava 6 miljone leja za nuždite na artistete.
 

 

Nekolku svetičita ud čarkvenite pikturi na Jáni
 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 
 


 

 

I nekolku ud négvite pikturi s bišnovskata čarkva
 

 


 

 


 

 


 

 

Dicáta...
 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

Izložba s pikturi na dicáta
 

 


 

 


 

 
 
 


 

 

Dátata na lansirvanjétu: 9 oktober 2006 g.
Dátata na lansirvanjétu na domejna: 13 november 2006 g.


Copyright © 2006- Proiectul Rastko Romania. All rights reserved.